Kvalita vody - skutečnost 2017 (předpoklad 2018)
 
POZNÁMKA K TVRDOSTI VODY:
Tvrdost vody je v tabulce uvedena v jednotkách mmol/l. Pro přepočet na stupně německé je třeba příslušné hodnoty vynásobit koeficientem 5,6.


POZNÁMKA K HYGIENICKÉMU ZABEZPEČENÍ:
Vodovody jsou hygienicky zabezpečovány dávkováním chlornanu sodného nebo plynného chlóru. Množství je limitováno horní hranicí 0,3 mg/l chlóru. V praxi se snažíme o minimální dávkování tak, abychom neovlivnili přírodní chuť dodávané vody. Dávkování se zvyšuje pouze v případě nenadálých stavů, které by mohly ovlivnit zdravotní nezávadnost pitné vody (poruchy na vodovodu, ohrožení kontaminací povrchovou vodou apod.).

Na skupinovém vodovodu Mladá Boleslav se pitná voda nechlóruje díky čerpání a dodávky velmi kvalitní podzemní vody. Tomuto kroku předcházela příprava nezbytných opatření na vodovodní síti a objektech vodovodu pod dohledem Krajské hygienické stanice, Státního zdravotního ústavu a ve spolupráci se společností TZW z Drážďan (Technologické centrum pro vodu).

Aktuálně platí na vodovodech vlastněných, resp. provozovaných společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. následující výjimky z kvality vody:

Vodovod Sobětuchy, vodovod Kačov

Z důvodu obsahu dusičnanů NO3 nad 80 mg/l je voda ve vodovodu prohlášena za nejakostní a zakazuje se její užití k pitným účelům a ke všem činnostem, k nimž musí být užívána voda pitná.
Nápravná opatření: V případě výstavby vodovodu v Předměřicích nad Jizerou a Tuřicích budou jejich místní části Kačov a Sobětuchy přepojeny na obecní vodovod. Do té doby bude trvat dodávka nejakostní pitné vody.

V Mladé Boleslavi dne 10. ledna 2017.

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!